Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Imatran Kaupunkikeskusta-yhdistys ry ja
sen kotipaikka on Imatran kaupunki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Imatran keskustan elävyyttä ja viihtyisyyttä sekä toimia keskustassa toimivien yritysten ja yhteisöjen yleisten toimintamahdollisuuksien kehittäjänä. Yhdistyksen tulee edistää jäsentensä yhteistoimintaa ja parantaa kaupallisia yleisiä ja yhteisiä toimintaedellytyksiä keskustassa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys koordinoi Imatran keskustan toiminnallista kehittämistä ja keskustassa tapahtuvaa toiminta , välittää mainos- ja myyntitilaa keskustassa erilaisten tapahtumien yhteydessä, opastaa keskustassa toimivia ammatinharjoittajia, yrityksiä ja yhteisöjä, valvoo toimintaohjeiden noudattamista sekä tiedottaa keskustoissa tapahtuvista toiminnoista. Yhdistys voi järjestää yleisötilaisuuksia ja tapahtumia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys voi harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellistesti vähäarvoisena.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä kaikki Imatralla ammatinharjoittajana, yrittäjänä tai kiinteistön omistajana toimivat yksityiset henkilöt tai oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsen- tai markkinointimaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun, vuotuisen jäsen- ja markkinointimaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Yhdistys voi kerätä edellä mainittua markkinointimaksua erilaisiin kampanjoihin tai tapahtumiin liittyen niihin mukaan lähteviltä jäseniltä.

6. Hallitus ja toiminnanjohtaja

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään kuusi ja enintään kymmenen jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kaksi tilikautta siten, että puolet hallituksen jäsenistä on erovuoroisia vuosittain. Puheenjohtajan toimikausi on kaksi kalenteri vuotta. Erovuoroiset ensimmäisellä kaksivuotiskaudella valitaan arvalla hallituksen vaalin yhteydessä. Loput hallituksen jäsenistä ovat erovuoroisia seuraavassa vuosikokouksessa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus valitsee myös yhdistyksen toiminnanjohtajan, joka toimii myös hallituksen kokousten sihteerinä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolmannes hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kukin yksin. Tarvittaessa hallitus voi myöntää oikeuden yhdistyksen nimenkirjoittamiseen yksin jollekin yhdistyksen toimihenkilölle.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilin- tai toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilin- tai toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään joka vuosi hallituksen määräämänä päivänä loka-joulukuussa. Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-huhtikuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni ja sitä käyttää henkilö itse tai jäsenyhteisön nimeämä edustaja.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä.

11. Vuosikokous ja kevätkokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

7. Valitaan yksi tai kaksi tilin- tai toiminnantarkastajaa ja heille varatilin- tai varatoiminnantarkastajat.

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvoa sekä liittymis-, jäsen- ja markkinointimaksun suuruus.

9. K äsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämi-seen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Jäsenyritkset juhlavasti 2009